Wet- en regelgeving

Gelijke behandeling, medezeggenschap, werktijden, vakantie en verlof: al deze zaken zijn in de wet geregeld. Ook het pensioenstelsel en de sociale zekerheid zijn in Nederland aan regels gebonden waar je, als werkgever, je aan moet houden. Als HR-medewerker is het zeker van belang dat je altijd op de hoogte bent van de wetten en regels die van toepassing zijn op werkgvers en werknemers. Zeker aangezien die af en toe veranderen. Hier vind je een handig overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving voor HR.

Technisch medewerker werkt volgens de wet en regelgeving van hr

Detacheringsrichtlijn

Uiterlijk 30 juli 2020 wordt de herziene Detacheringsrichtlijn ingevoerd, die onder andere een gewijzigde definitie van loon bevat. Gedetacheerde medewerkers krijgen straks na 12 maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland. Uitzondering hierop zijn de regels voor ontslag en aanvullend pensioen.

En vanaf 1 maart 2020 geldt een meldplicht voor buitenlandse medewerkers in Nederland, de zogeheten notificatieplicht. Er zijn uitzonderingen.

Fietsregeling

De forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van een zakelijke fiets, bijvoorbeeld bij lease, wordt vastgesteld op 7% van de nieuwwaarde. De regeling gaat in per 1 januari 2020.

Wet invoering extra geboorteverlof

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) regelt dat het geboorteverlof voor de partner per 1 juli 2020 kan worden aangevuld met vijf keer de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof.

Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de medewerker een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum)dagloon. In de wet staat ook vermeld dat adoptie- of pleegouders niet vier maar zes weken volledig betaald verlof kunnen krijgen.

De medewerker (partner) kan vanaf juli 2020 in het eerste half jaar na de geboorte van de baby nog eens vijf weken extra geboorteverlof kunnen opnemen. In deze periode heeft de werkgever geen loon. De medewerker heeft wel recht op een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon.

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

Een medewerker van 60 jaar en 4 maanden of ouder kan aanspraak maken op een IOW-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) na afloop van de WW-uitkering. Of na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering.

De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is vanaf 2020 verlengd met vier jaar.

Mkb-verzuim-ontzorgverzekering

Een zieke medewerker? Een verzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim. Voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kan ziekteverzuim namelijk een groot risico zijn. Als medewerkers langdurig ziek zijn, moet je hun loon tot twee jaar lang doorbetalen.

Om werkgevers te helpen heeft de overheid een paar maatregelen bedacht die ingaan in 2020 en 2021. Eén daarvan is de introductie van de mkb-verzuim-ontzorgverzekering. Daarmee is de loondoorbetaling bij ziekte gedekt. 

De werkgever wordt ook actief geholpen bij de re-integratie van de  medewerker.

Ook als je geen mkb-verzuim-ontzorgverzekering hebt, kun je van de andere wettelijke maatregelen profiteren. Zo komt er voor bedrijven vanaf 2021 een financiële compensatie voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Onderwijs / opleidingen [KL1] 

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun medewerkers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. Vanaf maart 2020 gaat ook de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) van start.

Daarnaast komt er in 2020 een vervolg op de regeling om jongeren die van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs (vso) komen te begeleiden naar hun eerste baan.

Tenslotte vervalt de fiscale scholingsaftrek en wordt vervangen door het zogeheten STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie).

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt per 2020 vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben behaald.

Regeling onwerkbaar weer

Op 1 januari 2020 treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. De regeling geldt bij buitengewone natuurlijke omstandigheden (bijvoorbeeld vorst, sneeuw en overvloedige regenval). Er zijn een aantal voorwaarden.

Transitievergoeding bij langdurige verzuim

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers een deel van de transitievergoeding terugvorderen bij het UWV. De terugvordering betreft het ontslag van medewerkers die meer dan twee jaar ziek zijn. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een beëindigingsvergoeding aan een medewerker hebben betaald, moeten vóór 1 oktober 2020 de compensatie hebben aangevraagd.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte wordt verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom. En verklaringen omtrent gedrag (‘VOG’) komen niet meer ten laste van de vrije ruimte.

Wet arbeidsmarkt in balans

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Deze wet moet een aantal haken en ogen die aan de Wet werk en zekerheid (WWZ) zaten, herstellen. Er zijn onder meer wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en de financiering van de Werkloosheidswet (WW) geregeld. We hebben zelf ook een duidelijk overzicht van de WAB opgesteld.

Arbeidsomstandighedenwet

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

Wet arbeid en zorg

De Wet arbeid en zorg regelt onder andere het recht op vakantiedagen en andere vormen van verlof.

Wet verbetering poortwachter

In de Wet verbetering poortwachter zijn zaken rondom ziekte en verzuim vastgelegd. De Rijksoverheid biedt deze informatie ook aan in een helder en praktisch overzicht van de regels bij ziekte voor werkgevers en werknemers. En zelf hebben we deze uitleg over wat de wet- en regelgeving rondom verzuim betekent voor werkgevers

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (BW) staan regels over de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Ook staat er of van deze regels afgeweken mag worden in de CAO of in een arbeidscontract. 

Wetboek van Strafrecht

Extreme overtredingen kunnen ook via het Wetboek van Strafrecht behandeld worden: bij geweld, ongewenste intimiteiten of grove nalatigheid van een werkgever.

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) bepaalt onder andere de pensioenleeftijd. In het voorlopig pensioenakkoord werd de AOW-leeftijd voor de jaren 2020 en 2021 bevroren. In deze jaren blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. De AOW-leeftijd in 2025 is nog niet bekend.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag regelt het minimumloon.

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) vermeldt regels over ontslag. 

Wet op de ondernemingsraden

Medezeggenschap is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden.

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst

De wettelijke regels rond de CAO staan in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Payrollbedrijven moeten zich sinds 2020 aan de CAO voor de uitzendbranche houden, als deze algemeen verbindend verklaard is.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet beschermt werknemers tegen het maken van te lange werktijden en regelt het werken op zondag en bij nachtdiensten.

Algemene wet gelijke behandeling

De Algemene wet gelijke behandeling beschermt burgers (en dus ook werknemers) tegen ongeoorloofd onderscheid.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft tot doel discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en de gelijke behandeling te bevorderen van mensen met een handicap of chronische ziekte op de belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven – waaronder ook arbeid.

Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen

In de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen staat onder andere dat de werkgever mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk moet betalen.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid verbiedt het maken van onderscheid op basis van leeftijd op het gebied van arbeid.

Tabakswet

De Tabakswet regelt het recht op een rookvrije werkplek.