Beloningsbeleid: kijk verder dan bestaande structuren

Veel organisaties en medewerkers ervaren dat de huidige beoordelings- en beloningssystemen niet langer motiverend zijn. Lees hier waarom inzicht in de individuele behoeften van medewerkers en wendbaar belonen een voorwaarde zijn om talentvolle medewerkers aan je te blijven binden.

HR-medewerker voert gesprek over beloningsbeleid met medewerker

Wat is een beloningsbeleid?

Simpel gezegd is een beloning de tegenprestatie van de werkgever voor de werkzaamheden die de medewerker levert. Maar een beloningsbeleid gaat veel verder dan die ruilrelatie. 

Het vertrekpunt van het beloningsbeleid is de organisatiestrategie en de daaraan gekoppelde beloningsdoelen. Onder het beloningsbeleid vallen (in principe) alle arbeidsvoorwaarden in tijd en geld - en dus niet alleen het salaris (het salarisbeleid). Tot het beloningsbeleid behoren dus niet alleen materiële beloningsvormen, maar ook mogelijkheden om medewerkers met immateriële beloningsvormen te waarderen. 

Binnen het beloningsbeleid is er verder onderscheid te maken tussen vormen van vaste beloning en variabele beloning

Nieuwe ontwikkelen vragen om nieuwe manieren van beloning

Technologische ontwikkelingen en marktbewegingen zorgen ervoor dat organisaties wendbaar dienen te blijven om te kunnen concurreren. Dit vraagt om andere manieren van werken en om veerkrachtige en flexibele medewerkers. Om de organisatiedoelstellingen waar te kunnen maken, verandert de behoefte aan specifieke talenten (competenties, vaardigheden) continu en komt de focus te liggen op lerende organisaties. Functies en functiewaardering als basis voor beloning komen daarmee onder druk te staan.

Functiewaardering als basis voor beloning komt onder druk te staan.

Om in deze arbeidsmarkt talent aan je te binden en onderscheidend te zijn, is het steeds belangrijker om als werkgever een unieke waardepropositie aan te kunnen bieden. Employee experience speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Inzicht in de individuele behoeften van medewerkers en individueel waarderend belonen is een voorwaarde om talentvolle medewerkers aan je te kunnen blijven binden. Moderne beloningssystemen kijken daarom ook naar rollen, op basis van competenties en expertise, en bewegen mee met de organisatie en inzet van de medewerkers.

Daarnaast hebben het anders organiseren en structureren van werk, een nieuwe invulling van performance management en het nieuwe beoordelen invloed op het beoordelingssysteem. Veel organisaties en medewerkers ervaren dus dat de huidige beoordelings- en beloningssystemen niet langer motiverend zijn. Al deze ontwikkelen leiden ertoe dat een groot aantal organisaties hun beoordelings- en beloningsbeleid herzien. Deze komen tot stand door het beoordelen en belonen te ontkoppelen.

Nieuw beloningsbeleid: wendbaar belonen

Wendbaar belonen is een nieuwe vorm van belonen waarin niet alleen aandacht is voor materiële, maar ook voor immateriële beloning. Bij wendbaar belonen draait het dus niet meer enkel om geld, maar om aandacht, persoonlijke ontwikkeling, maatwerk en flexibiliteit.

Dit eigentijds beloningssysteem stuurt niet alleen op financiële prikkels, maar ook op intrinsieke motivatie en inspiratie. Je krijgt dat als werkgever door elkaar door een klimaat van aandacht en erkenning te scheppen. De focus moet daarin niet liggen op belonen, maar op waarderen.

De focus moet niet liggen op belonen, maar op waarderen.

Voorbeelden hiervan zijn: een compliment van de manager, onderscheidingen voor (project)teams of individuele medewerkers, een wall of fame met mooie voorbeeldprojecten, gezondheidsadvies, hobby’s of een sabbatical meefinancieren, medewerkers stage laten lopen in een andere organisatie of zich laten inzetten voor een maatschappelijk doel.

Bron: AWVN