Pensioenregeling: wat je als werkgever moet weten

Jaarlijkse wetswijzigingen, discussies over het korten van pensioenen en gesprekken over de (mogelijke) gevolgen daarvan op het pensioenstelsel: de pensioenregeling wordt steeds complexer. Daarom hebben wij alles wat je moet weten over pensioenregeling voor je op een rij gezet.

Werkgever in de technische installatiebranche is bezig met pensioenregeling
  • Geen pensioenplicht in Nederland
  • Drie voorwaarden voor een pensioenregeling
  • Factoren en verdeling van pensioenpremie
  • Drie soorten pensioenregeling

Wat is pensioen?

Aanvullend pensioen – in spreektaal vaak pensioen, ouderdomspensioen of tweede-pijlerpensioen genoemd – bouwen medewerker tijdens hun werkzame leven op en vormt een aanvulling op de AOW. Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon, geld dat medewerkers nu opzij zetten om later van te kunnen leven. 

Bestaat er een pensioenplicht in Nederland?

Er bestaat geen pensioenplicht in Nederland. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, dus in beginsel zijn werkgever en medewerker vrij om al dan niet afspraken te maken over pensioen. Als er wel een afspraak is, is er sprake van een pensioenovereenkomst.

Aan welke voorwaarden moet de pensioenregeling voldoen?

De Pensioenwet stelt een aantal eisen waaraan elke pensioenregeling moet voldoen. Om te kunnen spreken van pensioen in de zin van de Pensioenwet, zijn te volgende elementen essentieel:

  1. Koppeling van de pensioenregeling met de arbeidsrelatie: Werkgever en medewerker moeten de overeenkomst in het kader van de arbeidsovereenkomst (pensioenregeling) overeengekomen zijn.
  2. Geldelijk vastgestelde uitkering: Het moet een uitkering in geld betreffen. Overeenkomsten die leiden tot een uitkering in beleggingseenheden vallen niet onder de Pensioenwet. Ook als de werkgever met zijn medewerker een oudedagsvoorziening in natura overeenkomt, bijvoorbeeld een woning, is er geen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet.
  3. Persoonsgebonden uitkering ter zake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid: Het moet een uitkering ter zake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid zijn die persoonsgebonden is. Het ouderdomspensioen moet levenslang zijn. Het pensioen moet derhalve voortduren totdat de gepensioneerde overlijdt.

Als één van de drie genoemde elementen ontbreekt, is er geen sprake van pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Welke factoren oefenen invloed uit op de pensioenpremie?

Er zijn twee belangrijke factoren die de kostprijs van de pensioenregeling bepalen: de levensverwachting en de rente. Hoe hoger de levensverwachting, hoe duurder het pensioen. En hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen. 

De afgelopen jaren heeft een combinatie van die twee effecten plaatsgevonden: de levensverwachting liep op en de rente bleef dalen. Dit leidde tot een flinke stijging van de kostprijs van de pensioenregeling. Als er verder niets wordt gewijzigd aan de pensioenregeling, leidt dit tot hogere premies.

Hoe anticipeer je als werkgever op stijgende pensioenpremies?

Je kunt als werkgever de volgende drie factoren beïnvloeden: de premie, de ambitie en het risico. Als bijvoorbeeld de premie te hoog wordt, kan die worden verlaagd door te kiezen voor een pensioenregeling waarbij het risico meer bij de medewerker komt te liggen. Is dit niet haalbaar, dan vormt versobering van de pensioenregeling (de ambitie) door bijvoorbeeld de opbouw te verlagen of het partnerpensioen anders te verzekeren een andere mogelijkheid.

Hoe wordt het pensioen geregeld binnen de installatiebranche?

De installatiebedrijven die CAO volgend zijn, zijn verplicht aangesloten bij het een bedrijfstakpensioenfonds. Vaak is dat het Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek (PMT). Het PMT verzorgt de pensioenregeling voor vrijwel alle werkgevers in de Metaal en Techniek. Het PMT wordt bestuurd door deskundigen die worden gekozen door de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Hoe wordt de pensioenpremie verdeeld?

Wie uiteindelijk welk deel van de premie betaalt, is een kwestie van afspraken maken in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Doorgaans is deze verdeling niet evenredig. Vaak betalen werkgevers het grootste deel van de totale premie. Zo is het niet ongebruikelijk dat de werkgever tweederde voor z’n rekening neemt en de medewerker een derde. Premievrije pensioenen bestaan niet.

Welke soorten pensioenregelingen bestaan er?

Er bestaan drie soorten pensioenregelingen:

  • De uitkeringsovereenkomst
  • De kapitaalovereenkomst
  • De premieovereenkomst

Wat zijn hybride regelingen?

Pensioensystemen die tussenvarianten zijn van bovengenoemde pensioenregelen heten hybride regelingen. Deze regelingen hebben kenmerken van zowel een uitkerings- als een kapitaal- of premieovereenkomst. 

Een relatief nieuw type hybride regeling dat In Nederland in opkomst is, is de collectief beschikbare-premieregeling (CDC-regeling).

 

Bron: https://www.awvn.nl/topics/pensioenregeling/