Ontslagrecht

Een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer kan ontbonden worden. Daarbij kan het ontslagrecht van toepassing zijn, dat bepaalt wanneer een medewerker ontslagen mag worden en aan welke regels een werkgever zich dan moet houden. De ontslagregels zijn sinds 1 januari 2020 in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) opgenomen.

HR-medewerker is bezig met arbeidsovereenkomst en ontslagrecht
 • Alles over het verloop van een ontslag
 • Informatie over transitievergoedingen
 • Wat als je er niet samen uitkomt?
 • Informatie over ontslaggronden

Hoe verloopt een ontslag meestal?

Ontslag loopt meestal niet via UWV of kantonrechter, maar via onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Werkgever en werknemer gaan in onderhandeling en komen tot afspraken over de ontslagvergoeding. Vaak is de onderling overeengekomen ontslagvergoeding hoger dan de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt vaak gezien als ondergrens als de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer starten.

De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is voor 2020 maximaal € 83.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000. De transitievergoeding wordt ongeacht de duur van de dienstbetrekking berekend. Vanaf 2020 wordt voor alle dienstjaren 1/3 van een maandsalaris aan transitievergoeding berekend. Daarnaast wordt bij de berekening van de vergoeding niet meer afgerond op halve jaren.

De WAB regelt dat medewerkers de transitievergoeding opbouwen over de hele feitelijke duur van hun dienstverband. Voor het naar rato berekenen van de transitievergoeding gebruik je de volgende formule:(brutosalaris/brutomaandsalaris) x (1/3 brutomaandsalaris/12 maanden).

De WAB maakt ook een einde aan een aantal speciale regels voor bepaling van de hoogte van de transitievergoeding.

Wat als de werkgever en werknemer er niet samen uitkomen?

Indien werkgever en werknemer er niet samen uitkomen, kunnen de volgende routes voor ontslag gekozen worden, afhankelijk van de reden voor ontslag. Werkgevers kunnen zelf niet meer bepalen welke route ze kiezen.

 • Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV, en volgens de ontslagregels van het UWV.
 • Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
Adviseurs arbeidsmarkt voor werkgevers

Wat zijn de verschillende ontslaggronden?

In geval van ontbinding door de rechter of via het UWV kan een werkgever een werknemer om de volgende redenen ontslaan. Dit worden ontslaggronden genoemd.

 1. Bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid)
 3. Frequent ziekteverzuim
 4. Disfunctioneren
 5. Verwijtbaar handelen
 6. Gewetensbezwaren
 7. Verstoorde arbeidsverhouding
 8. Andere omstandigheden
 9. Cumulatiegrond

Een cumulatiegrond of i-grond is een combinatie van ontslaggronden. Deze ontslaggrond is sinds 1 januari 2020 opgenomen onder de Wet arbeidsmarkt in balans

Ontslag om deze reden kan alleen als het gaat om een combinatie van de redenen die bij 3, 4, 5, 7 of 8 staan. Dus bijvoorbeeld een ontslag wegens disfunctioneren én een ontslag wegens frequent ziekteverzuim.