De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)

In de technische installatiebranche raak je nooit uitgeleerd. Wil je dat jouw medewerkers bijblijven in het vakgebied? Een nieuwe cursus volgen? Met de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) kan dat. Lees er hier alles over.

Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) - Medewerker volgt training

Wat houdt de ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) in?

Om ontwikkeling van medewerkers te stimuleren heeft Wij Techniek de Ontwikkelingsstimuleringsregeling, kortweg de OSR. Met deze regeling krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een cursus, opleiding of training die bijdraagt aan het versterken van vakmanschap. 

Op welk tegemoetkomingsbedrag kun je als bedrijf een beroep doen?

Met de OSR beschikt een bedrijf over  een saldo, opgebouwd uit een basisbedrag van
€ 900,- per bedrijf plus € 90,- keer het aantal medewerkers. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming na betaling van de volledige factuur voor de kosten van een scholingsactiviteit. 

  • Ontvang scholingstegoed
  • Geschikt voor elke scholingsactiviteit
  • Vraag de OSR direct aan na betaling
  • Eenvoudig te declareren

Welke scholingsactiviteiten komen in aanmerking voor de OSR?

Alle cursussen of trainingen kunnen worden gevolgd die bijdragen aan het vakmanschap van jouw medewerkers. Dit kan een beroepsinhoudelijke cursus zijn, bijvoorbeeld leren hoe je nieuwe warmtepompen installeert. Of een training gericht op persoonlijke competenties, bijvoorbeeld het leren coachen van jonge collega’s. 

Alles is mogelijk, zo lang een medewerker zijn scholingsactiviteit afstemt met de werkgever, omdat deze de tegemoetkoming moet aanvragen. Alleen de verplichte cursussen VCA, BHV en EHBO zijn uitgesloten.

Waardebon OSR

Onder de OSR valt ook de uitgifte van waardebonnen aan individuele werknemers. Deelname aan een door Wij Techniek geselecteerde workshop geeft de werknemer recht op een waardebon die gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling. De specifieke voorwaarden staan in dit reglement beschreven. 

Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van de OSR?

Houd rekening met de volgende voorwaarden bij het aanvragen van de OSR:

  1. Het bedrijf moet aangesloten zijn bij Wij Techniek.
  2. De medewerker om wie het gaat is in loondienst.
  3. De keuze voor de scholing is gezamenlijk bepaald door werkgever en medewerker.
  4. De scholing is al betaald.
  5. De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, excl. BTW.
  6. De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd worden ingediend.

Zie voor meer informatie het OSR-Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR).

OSR: declaratie met eHerkenning

Het is belangrijk dat je een Wij Techniek-account hebt én op tijd eHerkenning aanvraagt. Dan kun je op tijd je declaraties indienen. Heb je hulp nodig? Neem contact op met Wij Techniek Support.

Toepassing fiscale regels

In het kader van de loonheffingen is het van belang om er rekening mee te houden dat werkgevers niet zomaar alle studies, opleidingen en cursussen (hierna: studies) onbelast kunnen vergoeden of verstrekken aan hun werknemers. In beginsel is al hetgeen dat een werknemer geniet uit een dienstbetrekking, inclusief ontvangen vergoedingen en verstrekkingen, loon dat belastbaar is. Dit is anders indien de vergoeding of verstrekking wordt aangewezen binnen de werkkostenregeling. De werkkostenregeling bestaat uit gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen (hier niet van toepassing, dus daar wordt verder niet op ingegaan) en een vrije ruimte.

Gerichte Vrijstellingen voor Studiekosten

De gerichte vrijstellingen houden in dat indien voldaan wordt aan de voorwaarden van een specifieke vrijstelling, de werkgever de vergoeding of verstrekking onbelast aan de werknemer kan geven. Er zijn twee vrijstellingen voor studiekosten. Kort gezegd houden deze vrijstellingen in dat de studie gevolgd moet worden in het kader van de beroepsuitoefening of voor in de toekomst te verwerven inkomen.

Beoordeling van Studiekosten

Indien de werkgever de kosten voor een studie van de werknemer voor zijn rekening neemt, dient per geval te worden beoordeeld of voldaan wordt aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling. Zo zullen bijvoorbeeld een cursus Excel of het behalen van rijbewijs B niet onder de gerichte vrijstellingen vallen, omdat dit niet bijdraagt aan specifieke kennis en vaardigheden die een werknemer nodig heeft in het kader van zijn huidige functie of een toekomstig beroep. Daarentegen kan een vrachtwagenrijbewijs bijvoorbeeld wel voldoen aan de gerichte vrijstelling, indien een vrachtwagenrijbewijs nodig is voor het uitoefenen van de werkzaamheden.

Vrije Ruimte voor Studiekosten

Een andere mogelijkheid voor het onbelast vergoeden of verstrekken van een studie is door gebruik te maken van de zogenoemde vrije ruimte. De vrije ruimte bestaat uit een bepaald percentage van de totale loonsom (voor 2020: 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% over het meerdere). Deze vrije ruimte kan de werkgever gebruiken om naar eigen inzicht onbelaste vergoedingen en verstrekking aan werknemers te geven.

Het Gebruikelijkheidscriterium

Het vereiste hierbij is dat er voldaan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit wil zeggen dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.

Algemene Overwegingen

Kortom bij het vergoeden of verstrekken van een studie dient per geval te worden beoordeeld of voldaan wordt aan de voorwaarden van een van de twee gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling. Zo niet, dan kan de studie uitsluitend onbelast worden vergoed of verstrekt indien voldaan wordt aan het gebruikelijkheidscriterium en de kosten worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Lees hier de uitgebreide regels.